سامانه فروش آرد صنف و صنعت


سامانه فروش آرد صنف و صنعت

ســامانه فــروش آرد صنــف و صنعــت بــا چشــم انــداز هدفمندســازی فرآینــد توزیــع و فــروش آرد نیمــه یارانــه ای یــا آزاد، جلوگیــری از سواســتفاده هــای احتمالــی و هــدر رفــت منابــع کشــور بــه صــورت سراسری در تمامــی اســتان هــای کشــور راه انــدازی شــده اســت. بــه نظــر مــی رســد بــا اســتناد بــر تحقیقــات گــروه کارشناســان اجــرای ایــن طــرح، اجــرای ســامانه آرد صنــف و صنعــت بــا تاکیــد بــر شناســایی مشتــریان، تعییــن محــل مــصرف، نظــارت بــر نــوع توزیــع و ایجــاد الگــو مــرف آرد آزاد برپایــه صرفــه جویــی آن، زمینــه هــای ممانعــت بــا فســاد را همــوار مــی کنــد. خــروج از محدودیــت خریــد آرد صنــف و صنعــت بــا امــکان خریــد از تمامــی اســتان هــای سراسر کشــور، حرکتــی موثــر در جهــت ارتقــای کیفــی آرد و زمینــه ســاز رقابــت کیفــی کارخانجــات اســت. لــذا بــا گــذر زمــان شــاهد جایــگاه اثــر بخــش ایــن طــرح در صنعــت آرد و نــان خواهیــم بــود. از آنجایــی کــه اجــرای طــرح ســامانه آرد یارانــه ای در طــی ســال هــای اخیــر بــر فعــالان ایــن صنعــت پوشــیده نیســت، اجــرای طــرح فــوق نیــز بــا الگــو بــرداری از نحــوه اجــرای طــرح پیشــین مــی توانــد در رســته طــرح هــای موفــق و کارآمــد قــرار گیــرد.

قبلی شماره 33 نشریه نگاشته
بعدی پاژپیمان؛ سازنده اولین سیلو با ظرفیت 10 هزار تن در استان گلستان

بدون دیدگاه

پاسخ خود را بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.