سفارش برندهای مطرح شیرینی و شکلات با دراپ وان

معرفی استارت آپ دراپ وان

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ دراپ وان ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را در استان ﺗﻬﺮان از ﺗﯿﺮ ﻣﺎه ۹۶ در حیطه ﺳﻔﺎرش آﻧﻠﺎﯾﻦ ﮐﯿﮏ و ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺑﺮﻧﺪ ﻫﺎی ﺗﻬﺮان، ﭘﺲ از اﺧﺬ ﻣﺠﻮز ﻫﺎی ﻟﺎزم از وزارت ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت و ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎل آﻏﺎز ﮐﺮد . این استارتاپ هم اکنون به عنوان یکی از موفق ترین استارت آپ های حوزه صنایع غذایی پذیرای انواع سفارش کیک و شیرینی از بیش از ۱۵ برند مطرح به سراسر استان تهران است. مجیدی، مدیرعامل شرکت دراپ وان در گفت و گو با نشریه نگاشته از اهداف راه اندازی این استارت آپ می گوید.

به گفته وی با توجه به روزهای پرمشغله وجود یک همراه جهت تهیه شیرینی و کیک و ایجاد حال خوب احساس می شود، موقعیتی ایجاد شد تا افراد بتوانند ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﮐﻠﯿﮏ در وب ﺳﺎﯾﺖ دراپ وان از شیرینی محبوب و برند مورد علاقه شان بهره مند شوند.

وی در ادامه با بیان اینکه  ﺷﻌﺎر ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ با عنوان ارﺳﺎل ﺷﺎدی ﯾﺎ ﻫﻤﺎن Delivery of Happiness ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪ ﺗﺎ ﻫﻤﻮاره ﺟﻬﺖ ﮔﯿﺮی ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ را ﺑﻪ ﻫﻤﻪ دوﺳﺘﺎن ﯾﺎدآور شود، افزود: از آنجایی ﮐﻪ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮدن ﯾﮏ اﯾﺪه ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻬﺎﯾﯽ اﺳﺖ، دراپ وان اﻗﺪام ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻠﺎش و رﺷﺪ ﺧﻮد ﮐﺮد  تا در نهایت اکنون اﻓﺘﺨﺎر ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی ﺑﺮﺗﺮ ﺗﻬﺮان را دارد و تمامی ﻣﺤﺼﻮﻟﺎت ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی مطرح حیطه شیرینی و شکلات با ﭘﯿﮏ ﻫﺎی ﻣﺸﺨﺺ و آﻣﻮزش دﯾﺪه دراپ وان ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﮐﺲ و ﺑﮓ ﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ارﺳﺎل ﻣﯽ ﮔﺮدد.

قبلی غنی سازی خمیر و نان تست با استفاده از مواد طبیعی
بعدی علت چسبندگی خمیر ناشی از گندم تازه چیست؟

بدون دیدگاه

پاسخ خود را بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.