مروری برتعیین مقدار خاکستر در کارخانجات تولید آرد

علی اشجعی،کارشناس تکنولوژی آردسازی مدیرتولید کارخانه آرد ایران

در بسیاری از کتب قدیمی آسیابانی از موضوعی به نام “مقدار خاکستر هدف” باتوجه به مقادیر بدست آمده از نتایج آزمایشات وبررسیهای آقای موسmohsصحبت به میان آمده است. این مقادیر از تعداد زیادی از کارخانجات بزرگ آسیاب گندم بدست آمده است، که درحال حاضر باتوجه به پیشرفتهای تکنولوژی و به روز شدن ماشین آلات آسیاب، دارای نواقصی است که در این مطلب ارایه شده می خواهیم در مورد این موضوع صحبت نماییم.ودرپایان به جدول جدید طراحی شده درمورد مقادیر خاکستر آرد اشاره ای خواهیم نمود.

دلایل منسوخ شدن جدول اندازه گیری خاکستر آردmohs:
۱-این مقادیر براساس مجموع تمام محصولات نهایی آسیاب که شامل ۳% ناخالصی بوده،بدست آمده است اما میزان افت رطوبت در سیستم آسیاب مدنظر قرار نگرفته است.این محاسبه درحال حاضر درسیستم های آسیاب امروزی منسوخ شده است و کنترل عملکرد یا بازدهی درآسیاب با استفاده از کامپیوتر و براساس مقیاس بار ورودی به والس B1 می باشد.
۲-مقدار میانگین خاکستر کل دانه گندم در آن زمان ۱.۹% بوده،درحالیکه خاکستر گندمهای امروزی درحدود ۱.۷% است. که منجر به تولید آرد بیشتر در همان محدوده خاکستر تعریف شده می شود.
۳-بعلاوه، بازده آرد گندم از طریق توسعه فناوری آسیاب در بسیاری از آسیابهای بزرگ،بسیار بهبود یافته ونسبت بالاتری دارد. بهبود در میزان خاکستر آرد سطوح۰.۵%(محدوده آردهای خیلی روشن) حدودا ۳ تا۴% ودرسطوح خاکستر ۰.۶% (محدوده آردهای روشن )در حدود ۲% افزایش یافته است. در نتیجه اگر مقادیر جدول موس با شیوه ها و مواد اولیه امروزی ارزیابی گردد،اختلاف زیادی وجود خواهد داشت.در مورد چاودار ،انحراف و اختلاف بسیار کمتر می باشد.

Yields of wheat
۱.۸۵ ۱.۸ ۱.۷۵ ۱.۷ ۱.۶۵ Whole wheat ash content
Ash content of flour
Insecure range Insecure range Insecure range ۷۵.۱ ۷۵.۹ ۰.۵۴
Insecure range Insecure range Insecure range ۷۵.۵ ۷۶.۴ ۰.۵۵
Insecure range Insecure range ۷۵.۱ ۷۶.۰ ۷۶.۸ ۰.۵۶
Insecure range Insecure range ۷۵.۶ ۷۶.۴ ۷۷.۲ ۰.۵۷
Insecure range ۷۵.۲ ۷۶.۱ ۷۶.۹ ۷۷.۷ ۰.۵۸
Insecure range ۷۵.۷ ۷۶.۵ ۷۷.۳ ۷۸.۲ ۰.۵۹
۷۵.۲ ۷۶.۰ ۷۶.۸ ۷۷.۷ ۷۸.۵ ۰.۶۰
۷۵.۶ ۷۶.۴ ۷۷.۲ ۷۸.۰ ۷۸.۸ ۰.۶۱
۷۵.۹ ۷۶.۷ ۷۷.۵ ۷۸.۳ ۷۹.۱ ۰.۶۲
۷۶.۲ ۷۷.۰ ۷۷.۸ ۷۸.۶ ۷۹.۴ ۰.۶۳
۷۶.۶ ۷۷.۴ ۷۸.۲ ۷۸.۹ ۷۹.۷ ۰.۶۴
۷۶.۹ ۷۷.۷ ۷۸.۵ ۷۹.۳ ۸۰.۱ ۰.۶۵
۷۷.۲ ۷۸.۰ ۷۸.۸ ۷۹.۵ ۸۰.۳ ۰.۶۶
۷۷.۴ ۷۸.۲ ۷۸.۹ ۷۹.۷ ۸۰.۵ ۰.۶۷
۷۷.۶ ۷۸.۴ ۷۹.۲ ۷۹.۹ ۸۰.۷ ۰.۶۸
۷۷.۸ ۷۸.۶ ۷۹.۴ ۸۰.۲ ۸۰.۹ ۰.۶۹
۷۸.۰ ۷۸.۸ ۷۹.۶ ۸۰.۴ ۸۱.۱ ۰.۷۰
۷۸.۲ ۷۹.۰ ۷۹.۸ ۸۰.۶ ۸۱.۳ ۰.۷۱
۷۸.۴ ۷۹.۲ ۸۰.۰ ۸۰.۸ ۸۱.۶ ۰.۷۲
۷۸.۷ ۷۹.۴ ۸۰.۲ ۸۱.۰ ۸۱.۸ ۰.۷۳
۷۸.۹ ۷۹.۶ ۸۰.۴ ۸۱.۲ ۸۲.۰ ۰.۷۴
۷۹.۱ ۷۹.۹ ۸۰.۶ ۸۱.۴ ۸۲.۲ ۰.۷۵
۷۹.۳ ۸۰.۱ ۸۰.۸ ۸۱.۶ ۸۲.۴ ۰.۷۶
۷۹.۵ ۸۰.۳ ۸۱.۱ ۸۱.۸ ۸۲.۶ ۰.۷۷
۷۹.۷ ۸۰.۵ ۸۱.۳ ۸۲.۱ ۸۲.۸ ۰.۷۸

 

جدول جدید درصد خاکستر آرد:
برای یک مقایسه واقعی جدول ذیل تدوین شده است.اگرچه این مقادیر حاکی از مقادیر میانگین جدول موس است وکاملا درست نیست، اما بهرحال کاستی ها و نواقص فوق الذکر در جدول قبلی موس از بین رفته است. این مقادیر درواقع ازگندم تمیز ونم زده شده ورودی به والس B1 و افت رطوبت ۲% در سیستم آسیاب بدست آمده است و ضمنا خاکستر گندم کامل ۱.۷۵% و خاکستر چاودار ۱.۷% بوده است:
سنجش بازدهی ازطریق یک جدول مقایسه صورت گرفته است و فرض بر این است که سنجش برحسب خاکستر برابر می باشد.
تاثیر مقدار خاکستر کل دانه بر مقدار خاکستر آرد:
در محدوده عملکرد یا بازدهی بالا،بین کل دانه و مقدار خاکستر آرد رابطه ای قوی وجود دارد،درحالیکه اگربازدهی کمتر از ۷۵% باشد همبستگی بیشتر در مقدار خاکستر آندوسپرم خواهد بود.همچنین ممکن است به طور قابل توجهی متفاوت باشد. ارقام زیر از یک بررسی در یک آسیاب آرد گندم می باشد.مقادیر همبستگی نشان دهنده تاثیر کلی مقدار خاکستر دانه برمقدار خاکستر آرد است که تا ۷۲% بازدهی تقریبا هیچ تاثیری ندارد.(همبستگی کمتر از ۰.۵) و تا ۷۵%بازدهی:افزایش تاثیر(همبستگی ۰.۶۲%) و از ۷۸%بازدهی: شروع تسلط مقدار خاکستر در آرد. و در بیش از ۸۰% بازدهی:چیرگی کامل خاکستر در آرد(همبستگی(۰.۸).

Yield-ash-table as actual replacement for the old mohs table
Average ash content, % TS %,Yield
rye wheat
۰.۴۸۰ ۰.۳۷۰ ۰-۱۰
۰.۴۸۰ ۰.۳۷۱ ۰-۲۰
۰.۴۸۱ ۰.۳۷۴ ۰-۳۰
۰.۴۹۱ ۰.۳۷۷ ۰-۳۵
۰.۴۹۸ ۰.۳۸۰ ۰-۴۰
۰.۵۱۶ ۰.۳۹۰ ۰-۴۵
۰.۵۳۹ ۰.۴۰۳ ۰-۵۰
۰.۵۶۷ ۰.۴۲۰ ۰-۵۵
۰.۵۹۹ ۰.۴۳۶ ۰-۶۰
۰.۶۰۹ ۰.۴۴۰ ۰-۶۱
۰.۶۱۸ ۰.۴۴۵ ۰-۶۲
۰.۶۲۸ ۰.۴۴۹ ۰-۶۳
۰.۶۳۷ ۰.۴۵۲ ۰-۶۴
۰.۶۴۵ ۰.۴۵۷ ۰-۶۵
۰.۶۵۴ ۰.۴۶۳ ۰-۶۶
۰.۶۶۲ ۰.۴۶۸ ۰-۶۷
۰.۶۷۵ ۰.۴۷۳ ۰-۶۸
۰.۶۸۸ ۰.۴۸۱ ۰-۶۹
۰.۷۰۱ ۰.۴۸۹ ۰-۷۰
۰.۷۱۶ ۰.۴۹۷ ۰-۷۱
۰.۷۳۲ ۰.۵۱۲ ۰-۷۲
۰.۷۴۸ ۰.۵۲۵ ۰-۷۳
۰.۷۶۴ ۰.۵۳۸ ۰-۷۴
۰.۷۸۰ ۰.۵۵۹ ۰-۷۵
۰.۸۰۰ ۰.۵۸۰ ۰-۷۶
۰.۸۱۹ ۰.۶۰۶ ۰-۷۷
۰.۸۳۸ ۰.۶۳۷ ۰-۷۸
۰.۸۶۲ ۰.۶۷۴ ۰-۷۹
۰.۸۸۷ ۰.۷۲۲ ۰-۸۰
۰.۹۱۶ ۰.۷۶۸ ۰-۸۱
۰.۹۴۹ ۰.۸۱۴ ۰-۸۲
۰.۹۸۹ ۰.۸۵۸ ۰-۸۳
۱.۰۲۵ ۰.۹۱۳ ۰-۸۴
۱.۰۶۷ ۰.۹۸۲ ۰-۸۵
۱.۱۱۱ ۱.۰۵۰ ۰-۸۶
۱.۱۵۹ ۱.۱۱۵ ۰-۸۷
۱.۲۰۷ ۱.۱۸۰ ۰-۸۸
۱.۲۵۴ ۱.۲۴۲ ۰-۸۹
۱.۳۰۰ ۱.۳۰۴ ۰-۹۰
۱.۳۴۵ ۱.۳۶۴ ۰-۹۱
۱.۳۸۹ ۱.۴۲۳ ۰-۹۲
۱.۴۳۲ ۱.۴۸۰ ۰-۹۳
۱.۴۷۵ ۱.۵۳۶ ۰-۹۴
۱.۵۳۲ ۱.۵۹۲ ۰-۹۵
۱.۵۹۰ ۱.۶۴۵ ۰-۹۶
۱.۶۴۵ ۱.۶۹۸ ۰-۹۷
۱.۷۰۰ ۱.۷۵۰ ۰-۹۸

 

Correlation flour ash content to whole grain ash content %,Yield
۰.۴۵ ۴۰
۰.۴۵ ۷۲
۰.۶۲ ۷۵
۰.۷۷ ۷۸
۰.۸۲ ۸۰
۰.۸۳ ۸۳
۱.۰۰ ۹۹

نکته: باید توجه نمود که این محدوده های بازدهی کم که در این محدوده ها،تغییرات فاحشی در حال وقوع است، محدوده ای با بیشترین انحنا از منحنی خاکستر می باشند.
از همان بررسی قبلی،رابطه ای تقریبی بین خاکستر کل دانه و مقدار خاکستر آرد آشکار می شود.در محدوده بازدهی بالاتر،همبستگی به طور فزاینده ای درست و دقیق می باشد و مقادیر بدست آده قابل اطمینان خواهد بود.
براساس این دو جدول می توان مقدار خاکستر دانه کامل را با مقدار خاکستر آرد مورد سنجش قرار داد و میزان انحراف را تعیین نمود.

منابع:
Calculations in cereals
Ash table for products of wheat mill
By manager p. heinze
publish the mill. Detmold 1953

قبلی کاریکاتور شماره 18
بعدی شماره 18 نشریه نگاشته

بدون دیدگاه

پاسخ خود را بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.