قبلی ورود آرد خوشه فارس به بازار مدرن کشورهای عربی حوزه خلیج فارس
بعدی کارخانجات آرد در بخش آسیاب نیاز به سرمایه گذاری و به روزرسانی تکنولوژی دارند