قبلی شماره 32 نشریه نگاشته
بعدی سهمیه بندی کارخانجات آرد، نشان از کمبود ذخیره استراتژیک گندم نیست