Posts in tag

اقتصادی


برای وضوح بیشتر، مجله را در حالت تمام صفحه مشاهده فرمایید

0 48

در تمام معاملات تجاری دنیا، خریدوفروش ارز یکی از پیش‌نیازهای تجارت است. برخی انتقادها در کشورمان به وضعیت نامشخص ارز در بازار است، موضوع مهمی که تعیین قیمت واقعی آن را باید به بازار واگذار کرد. حال یک هفته‌ای است که دولت تصمیم گرفته با ارائه بسته‌ای جدید، قیمت ارز را به بازاری‌ها واگذار کند. …

0 38

برای وضوح بیشتر، مجله را در حالت تمام صفحه مشاهده فرمایید

0 108

برای وضوح بیشتر، مجله را در حالت تمام صفحه مشاهده فرمایید

0 44

برای وضوح بیشتر، مجله را در حالت تمام صفحه مشاهده فرمایید

306

برای وضوح بیشتر، مجله را در حالت تمام صفحه مشاهده فرمایید

0 129

برای وضوح بیشتر، مجله را در حالت تمام صفحه مشاهده فرمایید

0 78

برای وضوح بیشتر، مجله را در حالت تمام صفحه مشاهده فرمایید

0 77

 برای وضوح بیشتر، مجله را در حالت تمام صفحه مشاهده فرمایید

0 244

مایکوتوکسین ها، متابولیت های ثانویه با وزن مولکولی پایین هستند که به وسیله طیف وسیعی از قارچ ها و اساسا کپک ها تولید می شوند و متجاوز از ۲۰۰ گونه کپک، مایکوتوکسین تولید می کنند. آفلاتوکسین ها، زیرالنون، اکراتوکسین A، فومونیسین ها، تریکوتیسین ها همانند دی اکسی نیوالنول و سم T-2 از مایکوتوکسین هایی هستند که به طور قابل ملاحظه ای بر روی سلامت و باروری …

0 51