Posts in tag

اقتصادی


برای وضوح بیشتر، مجله را در حالت تمام صفحه مشاهده فرمایید

0 89

برای وضوح بیشتر، مجله را در حالت تمام صفحه مشاهده فرمایید

0 105

برای وضوح بیشتر، مجله را در حالت تمام صفحه مشاهده فرمایید

0 61

در تمام معاملات تجاری دنیا، خریدوفروش ارز یکی از پیش‌نیازهای تجارت است. برخی انتقادها در کشورمان به وضعیت نامشخص ارز در بازار است، موضوع مهمی که تعیین قیمت واقعی آن را باید به بازار واگذار کرد. حال یک هفته‌ای است که دولت تصمیم گرفته با ارائه بسته‌ای جدید، قیمت ارز را به بازاری‌ها واگذار کند. …

0 54

برای وضوح بیشتر، مجله را در حالت تمام صفحه مشاهده فرمایید

0 154

برای وضوح بیشتر، مجله را در حالت تمام صفحه مشاهده فرمایید

0 69

برای وضوح بیشتر، مجله را در حالت تمام صفحه مشاهده فرمایید

336

برای وضوح بیشتر، مجله را در حالت تمام صفحه مشاهده فرمایید

0 136

برای وضوح بیشتر، مجله را در حالت تمام صفحه مشاهده فرمایید

0 87

برای وضوح بیشتر، مجله را در حالت تمام صفحه مشاهده فرمایید

0 79